مقالات و پوسترهای ارائه شده در سمینارهای سال 85

 

 • Rahmati Kamel M.  Ahmad-Akhondi M.S.  Hooshmand T.  Harririan I.  Bagheri Yazdi S. A. Evqluation of the Tensile Bond Strength of Metal Brackets to Nonglazed. 5th International Congress of the Iranian Association of Orthodontists. Tehran, Iran  15-17 Nov. 2006

 

 • Rahsepar B. Behnia H. Evaluation of the Soft and Hard Tissue Changes after Bimaxillary Anterior Segmental Osteotomy. 5th International Congress of the Iranian Association of Orthodontists. Tehran, Iran  15-17 Nov. 2006

 

 • Sodagar A, Gerami A, Karimian E. Molar Intrusion With Miniscrew Skeletal Anchorage. 5th International Congress of the Iranian Association of Orthodontists. Tehran, Iran  15-17 Nov. 2006

 

 • Norrozi H. Introduction of a New Orthodontic Treatment Planning Software; A fuzzy Logic Expert System. 5th International Congress of the Iranian Association of Orthodontists. Tehran, Iran  15-17 Nov. 2006

 

 • Bayat M. Rufchai A. Midface And Maxillary Distraction Osteogenesis With Modular Internal Distration (Mid) System And Sterolithography. 5th International Congress of the Iranian Association of Orthodontists. Tehran, Iran  15-17 Nov. 2006

 

 • Ghorbani A. Shirazi M. Pourgharib J. Mojiri F. Jalilian N. Orofacial Anomalies Speech Disorders. 5th International Congress of the Iranian Association of Orthodontists. Tehran, Iran  15-17 Nov. 2006

 

 • Habibi M Hosseinzadeh T. Debonding Characteristics of Metal and Ceramic Orthodontic Brackets to Enamel. 5th International Congress of the Iranian Association of Orthodontists. Tehran, Iran  15-17 Nov. 2006

 

 • Hashem A. Akhondi M. S. Evaluation and Comparision of Functional Occlusion in Patients Treated With Preadjusted and Standard Fixed Appliances. 5th International Congress of the Iranian Association of Orthodontists. Tehran, Iran  15-17 Nov. 2006

 

 • Mahmoud Hashemi H. Surgical Approaches to Crouzon Syndrome; Intracranial Versus Extracranial. 5th International Congress of the Iranian Association of Orthodontists. Tehran, Iran  15-17 Nov. 2006

 

 • Mahmoud Hashemi H. The Effect of Fast Curing Laser And Plasma Arc, On the Bond Strengths Orthodontic Brackets: An In Vitro Study. 5th International Congress of the Iranian Association of Orthodontists. Tehran, Iran  15-17 Nov. 2006.

.

 •  دكتر ياسر صافي – دكتر احمدرضا طلايي‌پور. تأثير Aloe Vera بر كاهش عوارض ناشي از خشكي دهان در بيماران راديوتراپي سر و گردن. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر حوريه باشي‌زاده‌فخار. توانايي‌ و محدوديت‌هاي تكنيك‌هاي راديوگرافي در تحقيقات دندانپزشكي. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر مهرداد پنج‌نوش. كاربرد CT و MRI در دندانپزشكي. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر محمدسعيد شيخ‌رضايي. درمان‌هاي اندودنتيك در سالمندان. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر نوشين شكوهي‌نژاد. مروري بر محلول‌هاي شستشودهنده ضدميكروبي و داروهاي داخل كانال با تأكيد بر فرآورده‌هاي جديد. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر حسن رزمي. درمان دندانهاي صدمه ديده دائمي چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر طاهره‌سادات جعفرزاده كاشي – دكتر محمد عرفان – دكتر مليحه قديري – دكتر الهيار نزادي. فرمولاسيون يك دنتين باندينگ آزمايشگاهي. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر تبسم هوشمند. سيستمهاي جديد سراميكي: مواد، تكنيك و كاربرد آنها در دندانپزشكي چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر سيدجلال پورهاشمي. بررسي ميزان دوام ترميم‌هاي كامپوزيت در دندانهاي قدامي شيري كودكان. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر فرناز فلاح‌زاده – دكتر بهمن سراج – دكتر مهدي شهرابي – دكتر محمد فلاح‌زاده. بررسي رابطه ميزان بالاي فلورايد آب آشاميدني با هوش كودكان. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر پوريا مطهري.بررسي ميزان تظاهر پروتئين 2-bcl در ادنتوژنيك كراتوسيستت و كيست ادنتوژنيك اورتوكراتينيزه. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر نگين نصوحي – دكتر سپيده بانوا – دكتر سروش محيط مافي – دكتر جواد مهراني ثابت. مقايسه اثر سيمانهاي رزيني Rely-xARC و Rely-xUnicem بر استحكام  باند برشي پرسلن با عاج. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر سعيد نعمتي – دكتر سپيده بانوا – دكتر نارگل غربي. بررسي اثر باندينگ بر ميزان مقاومت به شكست دندانهاي ترميم شده با آمالگام. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر منصوره ميرزايي. بررسي عملكرد و كارايي دستگاههاي لايت‌كيور. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر حميد محمودهاشمي. بررسي و مقايسه روشهاي بازسازي قدامي منديبل قبل از گذاشتن ايمپلنت. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر فريدون جمالي. دندانپزشك و كنترل دردهاي دهاني – صورتي چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر ندا مسلمي. ابعاد پاپيلاي بين دنداني به عنوان يك عامل پيش‌بيني كننده در درمان پوشش سطح ريشه. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر مريم خليلي. عوامل كلينيكي و پاتولوژيك مؤثر در متاستاز گردني در بيماران مبتلا به SCC حفره دهان. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر سعيد كاظمي – دكتر احمدرضا طلايي‌پور – دكتر مهرداد پنج‌نوش. حضور Dental informatics در دانشگاه و مطب. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر محمدجواد خرازي‌فرد. چگونگي انطباق نتايج آماري تحقيق بر اصول و خواسته‌هاي كلينيكي چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر عزت‌الله جلاليان – دكتر سپيده بانوا – دكتر سارا عرفاني. بررسي مقاومت به شكست بريجهاي FRC قدامي و خلفي در شرايط In vitro. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر محمدرضا شريفيان. روش‌هاي نوين تهيه كانال چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر يحيي برادران نخجواني. سرطان و سيستم دهاني دنداني. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر نيره رشيدان. Treatment Planning in esthetic Dentistry. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر حسن درريز. پروتزهاي ثابت و شكستهاي ناشي از درمان‌هاي غيرعلمي. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 

 • دكتر فرزانه فريد. سمان‌ها و موارد كاربرد آنها. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر سكينه نيكزاد. بازسازي زيبايي و فانكشن در بيماران با نقص مينايي. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران

 

 • دكتر الهام احمدي – دكتر طحاني. بررسي اثربخشي يك داروي گياهي ساختگي در درمان. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران پوستر.

 

 • دكتر نغمه بهرامي. بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شاغل در سطح شهر تهران در زمينه برخورد با بيماران آسماتيك. چهل و ششمین كنگره علمي سالانه و سیزدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشکی ايران16-13 تیر ماه 1385-تهران پوستر.

 

 •  دكتر نغمه بهرامي. بررسي شيوع ژنژيويت در كودكان 10-6 ساله مدارس ابتدايي شهر تهران. پنجمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشكي كودكان ايران.30-28 تیرماه 1385.تهران

  

 • دكتر نغمه بهرامي. بررسي شيوع ضایعات اروزیو دندانی در شناگران مرد حرفه ای شهر تهران . ششمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران. 5-3 آبان ماه 1385

 

 •  دکتر الهام احمدی.بررسی ایمنولوژی ضایعات آفت. دومين همايش علمی انجمن بیماریهاي دهان ايران.24-23 شهریور 1385.تهران

  

Poster Presentation:

 • Mohammad Sadegh Ahmad Akhondi, M. Kamel, A. Yazdi, T. Houshmand. Bond Strength Evaluation of Nonglazed ceramic with different surface Treatment Methods. 106th ANNUAL  SESSION,May 5-9 2006,Las Vegas, Nevada, USA

 

 • Ahmad Sodagar.The Effect of Nicotine on orthodontic Tooth Movement (OMT) in Rats.106th ANNUAL  SESSION,May 5-9 2006,Las Vegas, Nevada, USA

 

 • Paknejad M. Prognosis of implant in patients with history of aggressive periodontitis 15th  Annual Scientific Meeting,October 5-7, 2006,Zurich, Swiss

 

 • Mona Naser. Assessment of the methodological quality of reporting of randomized trials in iranian healthcare journals XIV Cochrane colloquium ,23-26 October ,Doublin, Irland

  

 • Mona Naser. Developing a sensitive search strategy for retrieving reports of randomized trials in Iranmedex. XIV Cochrane colloquium ,23-26 October ,Doublin, Irland

 

 • S. Banava. Comparison of the cytotoxicity of single bond & prompt-L-pop .84th General Session & Exhibition of th IADR ,JUNE 28-July 1, 2006,Brisbane, Australia

 

 • Z.Ahangari, M. Nasser, M. Oskoui.Antibacterial Activity of MTA and Portland cement on Enteroccocus faecalis. 84th General Session & Exhibition of th IADR ,JUNE 28-July 1, 2006,Brisbane, Australia

 

 • M. Nasser, M. Oskoui ,Z.Ahangari, . Antimicrobial Activity of MTA, Portland Cement and Calcium Hydroxide. 84th General Session & Exhibition of th IADR ,JUNE 28-July 1, 2006,Brisbane, Australia

 

 • A.H Makaremi , Z.Ahangari, M. Nasser .The PH Changes and Calcium Ion Diffusion of Calcium Hydroxide. 84th General Session & Exhibition of th IADR ,JUNE 28-July 1, 2006,Brisbane, Australia

 

 • A Shahrokhi , H Siuadat , A Monzavi.Full mouth rehabilitation of an ectodermal dysplasia patient with the dental implants.Astra tech world congress .6-8 April 2006 , New York , USA

 

 

  

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2735