استراتژي

چشم انداز

      مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی و مواد دندانی در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گامهای موثری را در ارتقای کیفیت تحقیقات ندانپزشکی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه را فراهم نماید.

 

ماموریت

مركز تحقيقات دندانپزشكي در نظر دارد در راستاي توسعه پايدار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ايفاي نقش كليدي در ارتقاي سلامت دهان و دندان جامعه، از طريق آموزش و توانمندسازي محققين علوم دندانپزشكي كشور از يك طرف و توليد و انتقال دانش روا، پايا و مبتني بر نيازهاي جامعه در زمينه علوم پايه و باليني دندانپزشكي بتواند در ارتقاي موقعيت علمي و تحقيقاتي مركز در سطح ملي و بين المللي ارتقاي كيفيت آموزش دندانپزشكي و ارتقاي دانش تخصصي و عمومي دندانپزشكي كشور نقش محوري ايفاء نموده و هم چنين در صدد است که نسبت به تعيين استانداردها و استانداردسازی مواد دندانی وکنترل مستمر آن باستناد بهترين شواهد موجود بعنوان مرکز رفرانس ملی شناخته شود. مركز در اجراي وظايف و تحقق اهداف خود، مشاركت جمعي، مسئوليت پذيري و پاسخگوئي، صداقت و امانتداري، رعايت مالكيت معنوي، رعايت اخلاق پزشكي درتحقيق را بعنوان ارزشهاي محوري خود پذيرفته و خود را بر اجراي آنها متعهد ميداند.

 

اهداف کلی

  1. توسعه فنآوری اطلاعاتی و ارتباطي ICT
  2.  استقرار نظام اولويت بندی تحقيقات در حوزه دندانپزشکی
  3.  ايجاد زمينه های همکاری با مراکز معتبر ملی و بين المللی در زمينه علوم دندانپزشکی
  4. جذب grant های بین المللی
  5. توانمندسازی محققين در زمينه تحقيقات دندانپزشکی
  6. ايجاد آزمايشگاه رفرانس مواد دندانی
  7. ساماندهي مديريت منابع انساني مركز

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 6216