عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته دندانپزشكي كودكان

*حيطه اول: روشهاي پيشگيري از پوسيدگي

1- تأثير آموزش بهداشت

2- آموزش تغذيه

3- بررسي آگاهي و نگرش والدين به دندانهاي كودكان و درمانها

4- نقش معاينات ادواري

5- فلورايدتراپي، تأثير، هزينه، اثربخشي

6- فيشورسيلنت‌تراپي، تأثير، هزينه، اثربخشي

 

*حيطه دوم: ريسك فاكتورهاي پوسيدگي

1- تغذيه و عادات غذايي كودكان

2- ارزيابي خطر پوسيدگي

3- مصرف فلورايد

4- بررسي گروههاي در معرض خطر

5- فاكتورهاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي پوسيدگي

6- استراتژيهاي پيشگيري

 

 *حيطه سوم: شاخصهاي سلامت و بهداشت در كودكان

 1- ميزان Caries freeو DMFTدندانهاي شيري

2- ميزان DMFTو DMFSدر سن 12 سالگي

3- ميزان CPITNو OHI

4-میزانهای مربوط به ناهنجاریهای دندانی

5- شاخصهاي مربوط به تغذيه و ميزان مصرف كربوهيدراتها

6- ميزان استفاده از وسايل بهداشتي و مسواك زدن

 

*حيطه چهارم: اپيدميولوژي ناهنجاريهاي دنداني ـ فكي

1- Abuseها و ناهنجاريهاي دنداني ـ فكي

2- زود از دست دادن دندانها و ناهنجاريهاي فكي

3- عادات دهاني و ناهنجاريهاي دنداني

4- رويش پيش از موقع دندانها در مال اكلوژن

5- تأخير در رويش و ايجاد مال اكلوژن

6- اكلوژن دندانهاي شيري در سنين مختلف

 

*حيطه پنجم: نيازسنجي درماني دنداني كودكان

1- موارد ترميم دندانها

2- استفاده از تركيبات فلورايد

3- استفاده از روكشها

4- استفاده از اپلاينسهاي متحرك و ثابت

5- استفاده از خمير پاميس و بروساژ

6- كشيدن دندانهاي شيري و دائمي

 

 

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2472