اعضاء شوراي پژوهشي

آقاي دكتر محمدصادق احمدآخوندي
رئیس مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
استاد گروه ارتدنسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

خانم دکترم‍‍‍ژگان علاءالدینی
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی
دانشیار پژوهشی- رشته آسیب شناسی دهان وفک وصورت

خانم دکتر شهرو اعتمادمقدم
دانشیار پژوهشی- رشته آسیب شناسی دهان وفک وصورت

آقای دکتر حمید کرمانشاه
دانشیار گروه ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

آقای دکتر محمدجواد خرازی فرد
دندانپزشك- داراي MPHاپيدميولوژي

خانم دکتر شیوا شیرازیان
استادیار گروه آموزشي بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

خانم دکترمهرفام خوشخونژاد
 استادیار گروه آموزشي اندودنتیکس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

خانم دکتر حکیمه سیادت
دانشیارگروه آموزشي پروتز متحرک دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

خانم دکتر حوریه باشی زاده
استاديارگروه آموزشي رادیولوژی دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

خانم دکتر تبسم هوشمند
استاديارگروه آموزشي مواد دندانی دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

خانم دکتر مژگان پاک نژاد
دانشيارگروه آموزشي پریودنتیکس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

آقای دکتر محمدرضا خامی
دانشیار گروه آموزشي سلامت دهان و  دندانپزشكي اجتماعی دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

آقای دکتر احمدرضا شمشیری
متخصص اپیدمیولوژی

خانم دکتر مرضیه علی خاصی
دانشیارگروه آموزشي پروتز متحرک دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

خانم دکترسارا توسلی
گروه کودکان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامی

خانم دکتر نفیسه مومنی
دندانپزشک

 

   

 »» استراتژي

 »» معرفي مركز

 »» صفحه اصلي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» لینکهای مفید

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 5344