عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته پروتزهاي دنداني

*حيطه اول: كنترل و پيشگيري از انتقال عفونت

1-بررسي روشهاي استريليزاسيون وسايل در كنترل انتقال عفونت هپاتيت ويروسي

2-بررسي روشهاي كنترل انتقال ويروسي هپاتيت از طريق قالبهاي گرفته شده و كستهاي گچي ريخته شده

3-بررسي روشهاي استريليزاسيون وسايل در كنترل انتقال عفونت ويروس ايدز HIV

4-بررسي روشهاي كنترل انتقال ويروسهاي HIVاز طريق قالبهاي گرفته شده و كستهاي گچي ريخته شده

5-تأثير مواد ضدعفوني‌كننده بر روي دقت مواد قالب‌گيري و گچهاي قالبگيري

 

*حيطه دوم: ارزيابي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي و سازگاري بيولوژيكي مواد دنداني جديد

1- خصوصيات مكانيكي و فيزيكي مواد سراميكي

2- خصوصيات مكانيكي و فيزيكي آلياژها

3- خصوصيات مكانيكي و فيزيكي آكريلهاي heat-cureو آكريلهاي self-cure

4- خصوصيات مكانيكي و فيزيكي دندانهاي مصنوعي

5- خصوصيات مكانيكي و فيزيكي سرومرها

 

*حيطه‌ سوم: ايمپلنتها

1- بررسي استرسها در fixture‌ با طرحهاي متفاوت

2- بررسي استرس در اباتمنت با طرحهاي متفاوت

3- بررسي انواع طرح‌هاي supra structure

4- بررسي اكلوژن در پروتزهاي متكي بر ايمپلنت

5- مقايسه و بررسي انواع surgical stent

 

*حيطه چهارم: بازسازي دندانهاي روت‌كانال‌تراپي شده

1- بررسي و مقايسه آناليز استرس سيستمهاي پست فلزي و غيرفلزي

2- بررسي و مقايسه استحكام انواع مواد مورد استفاده در core

3- بررسي و مقايسه تاثير استفاده از سمانهاي مختلف در انواع پستها

4- بررسي و مقايسه انواع روشهاي آماده‌سازي كانال

5- بررسي و مقايسه روشهاي بازسازي دندانهاي روت‌كانال‌تراپي شده

 

*حيطه پنجم: T.M.D

1- ميزان شيوع بيماريهاي T.M.D

2- بررسي اتيولوژي بيماريهاي T.M.D

3- ارزيابي روشهاي درماني T.M.D

4- ارزيابي روشهاي تشخيص T.M.D

 

 

 


 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2379