عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته بيماريهاي دهان

*حيطه اول: ليكن پلان

1-روشهاي پاتوژنز

2- روشهاي تشخيصي

3- روشهاي درماني

 

*حيطه دوم: آفت

1- روشهاي پاتوژنز

2- روشهاي تشخيصي

3- روشهاي درماني

 

*حيطه سوم: بيماريهاي ايمني

1-روشهاي پاتوژنز

2-روشهاي تشخيصي

3-اپيدميولوژيك

4-روشهاي درماني

 

*حيطه چهارم: غدد بزاقي و بزاق

1- روشهاي پاتوژنز

2- روشهاي تشخيصي

3- روشهاي درماني

 

*حيطه پنجم: سرطانهاي دهان

1- روشهاي پاتوژنز

2- روشهاي تشخيصي

3- تدابير دندانپزشكي عوارض درماني

 

*حيطه ششم: بررسي عفونت

1- روشهاي پاتوژنز

2- روشهاي تشخيصي

3- روشهاي درماني

4- روشهاي كنترل عفونت

 

*حيطه هفتم: روشهاي درماني ضايعات دهاني

1- موضعي

2- سيستميك

3- موضعي و سيستميك

 

*حيطه هشتم: درد

1- روشهاي تشخيصي

2- روشهاي درماني

3- روشهاي پاتوژنز

 

 

 

 


 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2188