عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته اندودانتيك

*حيطه اول: روشهاي مختلف كنترل عفونت در درمانهاي اندودانتيك

1- كنترل عفونت در محيط درمان (مطب، وسايل و لوازم، محيط دهان)

2- روشهاي كاهش جمعيت ميكروبي داخل كانال (مكانيكي، شيميايي، دارويي)

3- تجويز سيستميك داروها

4- مبارزه بيولوژيك با عوامل ميكروبي داخل كانال

5- تأثير سيل تاجي و انتهاي ريشه در نشت ميكروبي

 

*حيطه دوم: درد در اندودانتيك

1- عوامل ايجاد كننده درد (قبل از درمان، حين و پس از درمان)

2- روشهاي كنترل درد (قبل، حين و پس از درمان)

3- روشهاي اندازه‌گيري درد (شدت و كيفيت درد)

 

*حيطه سوم: مطالعه روشهاي مختلف در آماده‌سازي و مهروموم نمودن كانال

1- مقايسه روشهاي مختلف آماده‌سازي كانال

2- بررسي وسايل جديد آماده‌سازي كانال (فيزيكي ـ مكانيكي ـ شيميايي ـ مزايا و معايب)

3- مقايسه روشهاي مختلف پركردن كانال (تكنيك‌ها ـ موارد تجويز)

4- بررسي مواد مختلف پركننده كانال (سميت مواد ـ خواص فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك و ايمونولوژيك و ....)

 

*حيطه چهارم: مطالعه اپيدميولوژيك به منظور شناخت آناتومي داخلي دندانها در اقوام ايراني

1-آناتومي داخلي دندانهاي مختلف و تنوعات آنها

2- تقسيم‌بندي آناتومي داخلي

3- مطالعه ناحيه اپيكال و تغييرات آن (تأثير سن ـ وجود رزورپشن ـ بيماريهاي سيستميك و ...)

4- كاربرد وسايل جديد و كمك آنها در شناخت آناتومي داخلي

 

*حيطه پنجم: مطالعه شيوع و عوامل مؤثر بر موفقيت و شكست درمانهاي اندودانتيك (جراحي و غيرجراحي)

1- مطالعه روشهاي مختلف آماده‌سازي كانال بر موفقيت و شكست

2- مطالعه تأثير عوامل فردي بر موفقيت و شكست درمان (سن، جنس، محل دندان، آناتومي دندان)

3- تأثير عوامل موضعي و عمومي بر موفقيت و شكست درمان (بيماريهاي پريودنتال ـ بيماريهاي سيستميك و براكسيم و ...)

4- تأثير نحوه بازسازي تاج دندانها بر ميزان موفقيت و شكست درمان

5- بررسي حوادث حين درمان ( شيوع، علل، انواع، تشخيص، نحوه درمان و پيش‌آگهي) بر موفقيت و شكست

6- علل شكست جراحيهاي اندودانتيك (موارد تجويز و عدم تجويز، روشهاي مختلف و ...)

7- تأثير تكنيك‌ها و مواد مختلف در موفقيت جراحيهاي اندودانتيك

 

*حيطه ششم: استاندارد كردن، كنترل كيفي و ساخت مواد و وسايل جديد

1- تكنولوژي و وسايل جديد و كاربرد آنها در مرحله تشخيص، آماده‌سازي و پركردن كانال و جراحيها

2- مطالعات ايمونولوژيك در استفاده از مواد جديد

3- مطالعات مهندسي پزشكي درمورد وسايل اندودنتيكس

 

 

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2257