عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته ارتودنسي

*حيطه اول: مطالعات بيولوژيك حركات دنداني

1- بررسي روشهاي درماني و تكنيكها در حركات دنداني در حيوانات

2- بررسي اثر عوامل بيوشيميايي در حركات دنداني در حيوانات

3- مطالعه بيولوژيك حركات دنداني در سطح سلولي

 

*حيطه دوم: ارزيابي و كاربرد مواد در ارتودنسي

1- مطالعات تطبيق نتايج In vitroو In vivo‌ و تعيين حد اپتيموم براي مقاديرBond strength 

2- مطالعات حساسيت‌زايي مواد ارتودنسي

3- ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي سيمها

4- استانداردسازي روشهاي مطالعهواعمال نيرو در

5- ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي ادهزيوها

6- بررسي خواص فيزيكو شيميايي الاستيكهاي ارتودنسي

 

*حيطه سوم: مكانيك و بيومكانيك در ارتودنسي

1- مطالعات مربوط به كاربرد ايمپلنت در ارتدنسي

2- كاربرد روش المانهاي محدود در بيومكانيك

3- بررسي اثرات بيومكانيك روشهاي مختلف درماني در ارتودنسي

 

*حيطه چهارم: بررسي نتايج درمانها و تكنيكهاي جديد ارتودنسي

1- ارزيابي اثر حركات دنداني در ترميم ضايعات استخواني

2-مطالعات مربوط به درمانهاي ارتوسرجري و Osteogenesis

3- ارزيابي تحليل ريشه متعاقب درمانهاي ارتودنسي

4- مقايسه نتايج تكنيكهاي جديد ارتودنسي ثابت با تكنيكهاي متداول

 

*حيطه پنجم: مطالعات مربوط به روشهاي نوين تشخيص در ارتودنسي

1-Soft tissue oriented diagnosis

2- بررسي اتيولوژيك ناهنجاريهاي رشدي تكاملي فك و صورت

3- بررسي اپيدميولوژيك ناهنجاريهاي رشدي تكاملي فك و صورت

4- كاربرد روشهاي پاراكلينيك در تشخيص ناهنجاريهاي ارتودنسي

5- بررسي اثر تغييرات فانكشن در ايجاد ناهنجاريهاي اسكلتي دنداني

 

 

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 3019