عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته آسيب‌شناسي فك و دهان

 ح*حیطه اول: بررسي جنبه‌هاي تشخيصي سرطانها و كيست‌هاي ادنتوژنيك، بيماريهاي پوستي مخاطي، ضايعات فيبرواسئوس

 1- بررسي ماركرهاي ايمونوهيستوشيمي در تشخيص افتراقي ضايعات پيش‌بدخيم و بدخيم

2- بررسي ماركرهاي ايمونوهيستوشيمي در تشخيص افتراقي تومورهاي ادنتوژنيك

3- بررسي ماركرهاي ايمونوهيستوشيمي در تشخيص افتراقي تومورهاي ادنتوژنيك

4- استفاده از رنگ‌آميزي اختصاصي در تشخيص افتراقي تومورهاي غدد بزاقي و بافت نرم

 

*حيطه دوم: بررسي شاخصهاي اپيدميولوژيك نئوپلاسم‌هاي دهاني در جمعيت

1- تعيين شيوع كيست‌ها و تومورهاي ادنتوژنيك

2- تعيين شيوع ضايعات بدخيم و پيش بدخيم اپي‌تليالي

3- تعيين شيوع تومورهاي غدد بزاقي

4- تعيين شيوع ضايعات پوستي مخاطي

5- تعيين شيوع ضايعات استخواني

 

*حيطه سوم: ارزيابي جايگاه رشته آسيب‌شناسي دهان در جامعه

1- ارزيابي مشكلات آموزشي در پاتولوژي دهان

2- ارزيابي مشكلات ارجاع نمونه به آزمايشگاه‌هاي پاتولوژي دهان

3- ارزيابي جايگاه حقوقي پاتولوژي دهان

4- ارزيابي آينده رشته پاتولوژي دهان

 

*حيطه چهارم: بررسي جنبه‌هاي اتيولوژيك سرطانها و بيماريهاي پوستي مخاطي

1- ارزيابي نقش كارسينوژنهاي محيطي در اتيولوژي سرطان دهان

2- بررسي اثر عوامل كارسينوژنيك در ايجاد كارسينوماي تجربي در حيوانات آزمايشگاهي

3- بررسي نقش ويروسها در اتيولوژي ضايعات خوش‌خيم و بدخيم دهاني

4- ارزيابي نقش HLAدر ليكن پلان دهاني

 

*حيطه پنجم: بررسي عوامل موثر در پيش‌آگهي سرطانهاي دهان

1- بررسي اثر آنژيوژنزيس درپيش‌آگهي موكواپيدرموئيدكارسينوما

2- تعيين ارتباط رنگ‌آميزي AgNORو Gradingهيستولوژي موكواپيدرموئيدكارسينوما

 

 

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2639