خدمات آزمایشگاه سلولی مولکولی

انواع کشت هاي سلولی

جداسازي سلول هاي بنیادي 

انجام تست هاي Viability سلول

سیتوتوکسیسیتی(سمیت سلولی)

ژنوتوکسیسیتی(سمیت ژنی)

استخراج RNA و DNA از نمونه های زیستی و تعیین کمیت و کیفیت آن

تعیین کمی و کیفی بیان ژن

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 819