سال 92

 

 • حميد کرمانشاه، اسماعيل ياسينی ، راضيه حسينی‌فر. تاثير سيکل مکانيکی بر ريزنشت کامپوزيت‌های با انقباض کم با بيس متاکريلات در مقايسه با کامپوزيت سيلوران و ارزيابی تطابق لبه‌ای آنها توسط ميکروسکوپ الکترونی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392 دوره 26 شماره 1: 8-18

 

 

 • مرضيه علی خاصی ، پويا اصلانی. ارزيابی ميزان ماندگاری، تحليل استخوان و مشکلات پس از درمان در پروتز‌های ثابت متکی بر ايمپلنت به روش All-on-4: مقاله مروری. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392 دوره 26 شماره 2: 137-143

 

 

 • مرضيه علی خاصی، حکيمه سيادت ، الهه بيابانکی. تعيين دقت ثبت ايمپلنت و جزئيات سطحی با استفاده از پلی‌اتر و پلی‌وينيل سايلوکسان با روش تری بسته.مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392 دوره 26 شماره 4: 243-250

 

 

 

 • منصوره ميرزايی،  فرهاد شفيعی ،  سميه نياکان. بررسی اثر بليچينگ بر استحکام برشی باند کامپوزيت به مينای دندان گاو با استفاده از سه نوع باندينگ.مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1392 دوره 25 شماره 1:  62-71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • مرضیه علی خاصی، حبیب حاج میرآقا، آرمیتا آروین. بررسی اثر رنگ آمیزی بر استحکام خمشی سرامیک زیرکونیایی zirkonzahn.مجله دندانپزشکی مشهد.1392.(2)37:137-144

 

 • Ahmad Reza Shamshiri , Alireza Fahimzad , Seyed Ahmad Tabatabaie ……Frequency of Pediatric Acute Respiratory  Tract Infections in Iran; A SystematicReview. Archives of Pediatric Infectious Diseases ;2013 1(2):44-52

 

 • شهین امامی میبدی-الهام مرشدی میبدی......محمدجواد خرازی فرد.بررسی رابطه مورفولوژی مهره های گردن با ناهنجاری های بعد قدامی – خلفی فکین.مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی.1392.(2)10: 118-123

 

 • شهرو اعتماد مقدم ، علي غلامحسيني ، دكتر اعظم خورشيديان، مژگان علاءالديني.مقايسه تراكم ماست سل در تمايز بافت شناختي كارسينوم سلول سنگ فرشي دهان بر حسب سيستم هاي معتبر درجه بندي. مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان،1392.(6)9: 509-517

 

 • Maryam Raoof , Maryam Rad, ....., Noushin Shokouhinejad.The effect of different needle-insertion depths on the accuracy of the Root ZX II and Root ZX mini apex locators in the presence of various irrigants. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology Vol 2, No 2 (2013):1-8

 

 • Jafari A, Najafi SH, Moradi F , Kharazifard MJ, Khami MR. Delay in the Diagnosis and Treatment of Oral Cancer. J Dent Shiraz Univ Med Sci, Sept. 2013; 14(3): 146-150

 

 • مهناز صاحب جمعی-بیتا روحانی-جلیل مومن بیت الهی.....ارزيابي تطابق تشخيص باليني ليكن پلان دهاني با تشخيص هيستوپاتولوژيك.مجله علوم پزشکی رازی.1392 :(107)20: 46-51

 

 • شمس الملوک نجفی-مهسا محمد زاده-حمیدرضا منصف اصفهانی....بررسي اثر عصاره گياه خرفه در درمان مبتلايان آفت راجعه دهاني. مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1392 ، (2)71: 102- 108

 

 

مقالات خارجی

 

 • Baghban eslamian MR, Khorsand A , Arabsolghar M……Autologous dental pulp stem cells in regeneration of defect created in canine periodontal tissue.Journal of oral implantology. J Oral Implantol. 2013 Aug;39(4):433-43

 

 • Agha-hosseini f, Moosavi MS, Mirzaii-Dizgah I.Salivary flow , testosterone and femur bone mineral density in menopausal women with oral dryness feeling.oral surg oral med oral pathol oral radiol. 2013 May;115(5):612-6

 

 •  Jahangard Rafsanjani Z, Gholami K, Shamshiri AR….The efficacy of selenium in prevention of oral mucositis in patientsundergoing hematopoietic SCT: a randomized clinical trial.bone marrow transplantation 2013 Jun;48(6):832-6

 

 

 •  Geramy A.Bodily labializing lateral incisors: 3D analysis using finite element method. Acta Odontol Scand. 2013 May-Jul;71(3-4):570-6

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 •  Amir Alireza Rasouli Ghahroudi, Amir Reza Rokn, Afshin Khorsand,Ahmad Reza Shamshiri……..Designing and standardizing a questionnaire for evaluating knowledge, attitude,and practice of Iranian adults with cardiovascular diseases about oral health.ARYA Atheroscler; 2013:9(6):350-356

 

 

 

 

  

 

  

  

 •   SHEKARCHIZADEH H , KHAMI MR, MOHEBBI SZ…… Oral Health of Drug Abusers: A Review of Health Effects and Care. Iranian J Publ Health, Vol. 42, No. 9, Sep 2013, pp.929-940

 

 

 

 

 •    Pahlavan AMehmanchi MOmrani LR Chiniforush N.Effect of air abrasion and erbium-doped yttrium aluminum garnet (er: Yag) laser preparation on shear bond strength of composite to dentin. Journal of Lasers in Medical Sciences;Volume 4, Issue 3, 2013, Pages 127-130.

 

 

  

  

 

 •   Behnam Bolhari…..Acid and Microhardness of Mineral Trioxide Aggregate and Mineral Trioxide Aggregate–like Materials.Journal of Endodontics; 2014 Mar;40(3):432-5

 

   

 •    B Seraj, S Ghadimi, M Mirzaee……..Job satisfaction and its influential factors in dental academic members in Tehran, Iran. Annals of Medical and Health Sciences Research; 2014 ; 4(2): 192-197

 

 

 • Maryam Raoof,, Mohammad Mehdi Yaghoobi,, Ali Derakhshani, ….., Noushin Shokouhinejad.A modified efficient method for dental pulp stem cell isolation. Dent Res J (Isfahan). 2014 Mar;11(2):244-250.

 

 

 • Geramy A, Sodagar  A , Hassanpour M.Three-dimentional analysis using finite element method of anterior  teeth inclination and center of resistance locationChin J Dent Res 2014 ; 17(1):37-42

 

 •  Jafar A, Njafi Sh, Moradi  F, Kharazifard MJ, Khami M. Delay in the diagnosis and treatment of oral cancer.J DENT(shiraz) 2013 sep ; 14(3):146-50

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 889