سال 91

 • دکتر محمدرضا خامی-دکتر انسی اخگری-دکتر آناهیتا مسکوچی ......بررسی دیدگاه دندانپزشکان در زمینه آموزش مباحث مربوط به مدیریت مطب دندانپزشکی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390 دوره 25 شماره 1: 47-41

 

 • دکتر مرضیه علی خاصی - دکتر عباس منزوي - دکتر حکیمه سیادت- دکتر بیتا فتحی.تعیین دقت ثبت ایمپلنت در دو روش تري باز و تري بسته و تعیین ثبت جزئیات سطح دندان حین این قالبگیري.  مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391 دوره 25 شماره 2: 84-77

 

 • دکتر مرضیه علی خاصی - دکتر مهناز ارشد- دکتر حکیمه سیادت-دکتر سوسن رحیمیان.مقایسه دقت تکنینک های مختلف قالب گیری در قالب های سطح اباتمنت در ایمپلنتهای دندانی با طرح All-on -4. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391 دوره 25 شماره 3: 166-173

 

 • دکتر معصومه حسنی طباطبایی-دکتر ایوب پهلوان-دکتر اسماعیل یاسینی......اثرات آزاد شده از یک کامپوزیت دندانی هیبرید بر روی سیستم تولید مثل موش های نر. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391 دوره 25 شماره 3: 151-158

 

 • دکتر عباس منزوي - دکتر رضا شعبانپور - دکتر مرضیه علی خاصی....مقایسه مقاومت شکست و نوع شکست اباتمنتهاي زیرکونیایی مختلف در مقایسه با اباتمنتهاي تیتانیومی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391 دوره 25 شماره 4: 232-239

 

 • دکتر اسماعیل یاسینی-دکتر حمید کرمانشاه-دکتر منصوره میرزایی...بررسی اثر سيکل مکانيکی بر ريزنشت ترميمهای Cl V کامپوزيت و گلاس آينومر و ارزيابی SEM‌آن. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1391 دوره 24 شماره 2:  93-103

 

 • دکتر لادن رنجبر عمرانی- دکتر اسماعیل یاسینی-دکتر منصوره میرزایی......... دکتر حمید کرمانشاه. مقايسه آزمايشگاهی مقاومت به شکست دندانهای درمان ريشه شده که با سه نوع پست و کور مختلف بازسازی شده اند. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1391 دوره 24 شماره 2:  121-127

 

 • دکتر سپیده بانوا-دکتر ملیکا فتاح-دکتر محمد جواد خرازی فرد........مقایسه کلینیکی وضعیت پوسیدگی دندانی با روش رایج DMF و روش جدید ICDAS . مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1391 دوره 24 شماره 2:  176-183

 

 • دکتر سپیده بانوا-دکتر پریسا پور باقی-دکتر سعید نعمتی-دکتر فرزانه آقاجانی....مقايسه آزمايشگاهی ريزنشت بيس دارای هيدروکسی آپاتيت و سمان گلاس آينومر رزين مديفايد نوری مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1391 دوره 24 شماره 3:  193-200

 

 • دکتر هاله حشمت-دکتر مریم حوریزاد- دکتر فرزانه آقاجانی....مقايسه ريزنشت سمان‌های رزينی سلف ادهزيو و رزينی با سيستم باندينگ Etch  Rinse .مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1391 دوره 24 شماره 3:  208-216

 

 • دکتر محمد رضا خامی-دکتر احمد جعفری-دکتر زهرا محتشم راد .....آگاهی، دانش و نگرش دانشجويان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهيدبهشتی در زمينه دندانپزشکی مبتنی بر شواهدمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1391 دوره 24 شماره 3:  251-258

 

 •  دکتر مژگان علاءالدینی-دکتر شهرو اعتماد مقدم.بررسی Expression نشان‌گر Fascin در کراتوسيستيک ادنتوژنيک تومور و سيست دانتی ژروس. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1391 دوره 24 شماره 4:  318-323

 

 • دکترامامی میبدی-دکتر پوستی-دکتر فطرتی-دکتر خرازی فرد.ارزیابی رابطه مراحل رویش دندانی و مراحل بلوغ اسکلتال به روش بررسی ستون مهره های گردنی.مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد.تابستان 91 دوره 36 شماره 2 :95-104

 

 • مرضیه علی خاصی-یزدان ثابت-عباس منزوی-مریم مهاجرفر.بررسي اثر رنگ آميزي بر استحكام خمشي نوعي سراميك زيركونيايي.مجله دندانپزشکی اصفهان 1391: (1)8: 27-35

 

 • دکتر منصوره میرزایی-دکتر رضا نجات بخش-دکتر اسماعیل یاسینی.....تاثير زمانهای مختلف کيورينگ عامل باندينگ بر ميزان ريزنشت در مارجين های مينايی و عاجی با دو سيستم کيورينگ مختلف. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1391 دوره 24 شماره 4:  330-335 

 

 • Sharifian MR, Bolhari B, Aminsobhani M….Assessing the efficacy of citrus aurantifolia extract on smear layer removal with scanning electron microscope. Iranian Endodontic Journal 2012; Volume 7, Issue 2, : 88-97

 

 • Ashofteh Yazdi K, Sabeti M, Motahhary P Kolahdouzan A, Shayesteh M, Shokouhinejad N. Subcutaneous Tissue Responses to Three Endodontic Irrigants: A Comparative Study. Iranian Endodontic Journal 2012; Volume 7, Issue 3, : 144-48

 

 • Motahhary P, Baghaie F, Amini Shakib P, , ….Mutational Status of FGFR3 in Oral Squamous Cell Carcinoma. J Dent (Tehran). 2012;9(1):7-13
 • Rokn AR, Moslemi N, Paknejad M …Histologic Evaluation of Bone Healing Following Application of Anorganic Bovine Bone and β-tricalcium Phosphate in Rabbit Calvaria.J Dent (Tehran). 2012;9(1):35-40

 

 • Paknejad M , Soleymani shayesteh Y, S Yaghobee…Evaluation of the Effect of Plasma Rich in Growth Factors (PRGF) on Bone Regeneration. J Dent (Tehran). 2012;9(1):59-67

 

 • A Monzavi, Alikhasi M , Taghavi F.Occlusal Recording Components for Dental Implant-Supported Prostheses.J Dent (Tehran). 2012;9(1):76-78

 

 

 

 

 

 

 • B. Bolhari, N. Shokouhinejad, A. Masoudi.The Effect of Calcium Hydroxide on the Bond Strength of Resilon/Epiphany Self-Etch and Assessment of Calcium Hydroxide Removal Techniques: An Ex-Vivo Study. . J Dent (Tehran). 2012;9(2):150-155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات خارجی

 

 1. Rashidan N, Alikhasi M, Samadizadeh S. Accuracy of implant impressions with different impression coping types and shapes. Clinical Implant Dentistry and Related Research, 2012;14(2)218-225

 

 

 

 

 

 • Saghiri MA, Lotfi M, Shokouhinejad N…Influence of white mineral trioxide aggregate on inflammatory cells before and after expiry date. Dental Traumatology. 2012; 28: 302–305

 

 • Sodagar A, Kassaee MZ, Akhavan A, Javadi N…..Effect of silver nano particles on flexural strength of acrylic resins. Journal of Prosthodontic Research. 2012 Apr;56(2):120-4

 

 •  Soleimani Shayesteh Y , Eshghyar N, Moslemi N….The Effect of Platelet-Rich Plasma on Healing of Palatal Donor Site following Connective Tissue Harvesting: A Pilot Study in Dogs. Clin Implant Dent Relat Res. 2012 Jun;14(3):428-433

 

 

 • Agha-hosseini F, Mirzaii I,Farmanbar N….Oxidative stress status and DNA damage in saliva of human subjects with oral lichen planus and oral squamous cell carcinoma.journal of oral pathology & medicine. (2012) 41: 736–740

 

 

 • Khedmat S . Momen- Heravi F . Pishvaei M.Rheological properties of endodontic sealers: the effect of time, temperature, and composition. Iran Polym J;(2012) 21:445-450

 

 • Nosrat A, Nekoofar MH, Bolhari B,Dummer PM.Unintentional extrusion of mineral trioxide aggregate : a report of three cases. Int Endod J. 2012; 45, 1165–1176

 

 • Zeighami S , Mahgoli H , Farid F , Azari A .The Effect of Multiple Firings on Microtensile Bond Strength of Core – Veneer Zirconia – Based ALL – Ceramic Restorations . J Prosthodont .2013; 22 : 49–53

 

 • Agha – Hosseini F, Moslemi E , Mirzaii- Dizgah l.Comparative evaluation of low- level laser CO(2) laser in treatment of patients with oral lichen planus. Int  J Oral Maxillofac Surg. 2012; 41(10): 1265-1269

 

 • Shokouhinejad N, Nekoofar MH,Razmi H,…. Bioactivity of EndoSequence Root Repair Material and Bioaggregate. Int Endod J. 2012;45, 1127–1134

 

 

 

 • Siadat H, Bassir SH, Alikhasi M,Shayesteh YS…..Effect of Static Magnetic Fields on the Osseointegration of Immediately Placed Implants: A Randomized Controlled Clinical Trial. IMPLANT DENTISTRY . 2012 ;21(6) :491-495

 

 

 

 

 • Shokouhinejad N , Hosseini  A, Gorijestani H…...Effect of phosphate-buffered saline on push-out bond strength of a new bioceramic sealer to rootcanal dentin.Dent Res J (Isfahan).2012;9(5):595-9

 

 • Alikhasi M, Bassir SH, Naini RB. Effect of multiple use of impression coping on the accuracy of implant transfer.Int Oral Maxillofac Implants.2013 ; 28(2):408-14

 

 • Agha-Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I.P53 as a Neoplastic Biomarker in Patients with Erosive and Plaque Like Forms of Oral Lichen Planus. The Journal of Contemporary Dental Practice.2013;14(1):1-3

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2163