مقالات چاپ شده سال 90

دکتر ايوب پهلوان ، دکتر منصوره ميرزايی، دکتر سحر اکبريان.بررسی استحکام باند برشی پُست زيرکونيا با دو نوع سمان مختلف به عاج ريشه و مقايسه آن با پُست‌های فايبر.مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1390 دوره 23 شماره 1:  17-23

 

  

 

 

 • دکتر اسماعيل ياسينی ، دکتر حميد کرمانشاه و دکتر مائده صداقتی. تأثير آماده سازی سطح بر استحکام باند ريز کششی سمان رزينی سلف ادهزيو با سراميک زير کونيا مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1390 دوره 23 شماره 2:  87-94

 

 

 • دکتر معصومه حسنی طباطبايی ، دکتر سيده نفيسه مؤمنی و دکتر اعظم خورشيديان. مقايسه ارزش تشخيصی ليزر فلورسانس (دياگنودنت) با راديوگرافی‌های معمولی و ديجيتال در تشخيص ضايعات اوليه پروگسيمالی. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1390 دوره 23 شماره 2:  116-124

 

 

 • دکتر محمد رضا ملاک زاده  – احسان عاطفی  – دکتر سعید نوکار.بررسی تأثیر شعاع ، ضخامت و سختی استخوان بر میزان تنش بافت اطراف ایمپلنت دندانی به روش المان محدود. .مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1390 دوره 23 شماره 3:  154-148

 

 •  دکتر حمید کرمانشاه  - دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگر  - دکتر سکینه آرامی.بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی مریم گلی و زنیان بر میکروارگانیسم های پوسیدگی زا. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1390 دوره 23 شماره 3:  161-155

 

 •  دکتر معصومه حسنی طباطبایی -  دکتر اسماعیل یاسینی – دکتر منصوره میرزایی .بررسی اثر روشهای مختلف آماده سازی سطحی یک نوع پست فایبر بر استحکام باند آن با یک نوع کور کامپوزیتی در بازسازی درمانهای ریشه شده . مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1390 دوره 23 شماره 3:  170-161

 

 •  دکتر رزا حقگو – دکتر حوریه صادری – دکتر محمد جواد خرازی فرد .بررسی آزمایشگاهی تأثیر فیشور سیلنت آزاد کننده فلوراید بر میزان رشد استرپتوکوک های دندانی . مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1390 دوره 23 شماره 3:  195-189

  

 • دکتر دنیا صدری – دکتر علیرضا عبدالهی – دکتر محمد جواد خرازی فرد.بررسی تأثیر پرتودرمانی ناحیه سر و گردن بر شاخصهای بیوشیمیایی بزاق . مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1390 دوره 23 شماره 3:  202-196

 

 

 • دکتر اسماعیل یاسینی – دکتر حمید کرمانشاه – دکتر منصوره میرزایی.....مقایسه میزان تطابق لبه ای بین پرداخت فوری و تأخیری در ترمیم های گلاس آینومر و کامپوزیت توسط میکروسکوپ الکترونیکی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390 دوره 24 شماره 3: 139-147

 

 • دکتر محمد رضا شریفیان – دکتر نوشین شکوهی نژاد – دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی .بررسی خاصیت ضد میکروبی عصارهCitrus aurantifolia  علیه انتروکوکوس فکالیس موجود در توبول های عاجی در حضور لایه اسمیر . مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390 دوره 24 شماره 3: 155-148

 

 • دکتر مرضیه علی خاصی – دکتر حکیمه سیادت – دکتر عباس منزوی.بررسی اثر نوع پرسلن پوشاننده و رنگ آمیزی کور بر استحکام باند ریز کششی یک نوع سرامیک زیر کونیایی . مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390 دوره 24 شماره 3: 171-165

 

 • دکتر سید محمد هاشم حسینی – دکتر مجید محمود زاده دربندی -  دکتر عباس کمالی .بررسی تأثیر درمان با Low level laser بر روی حرکت ارتودنتیک دندانی در انسان . مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390 دوره 24 شماره 3: 164-156

 

 • Ashofteh yazdi K ,Shokouhinejad N…Evaluation of the doxycycline release from AH26 sealer- doxycycline combination:an ex vivo study.Iranian endodontic journal 2011;6(4):160-167

 

 • Kia SJ.a, Sahebjamee M.b, Mighani G.c, Mohaghegh hazrati S.The Impact of Immunotherapeutic G2 Vaccine onTreatment of Oral Lichen Planus. Shiraz Univ Dent J 2011; Vol.11, Supplement:29-34

 

 • دکتر حسین زاده نیک-دکتر شهسواری-دکتر غلامی بروجنی.....میزان نیاز و تقاضای درمان ارتودنسی در دانش آموزان 12 ساله شهرستان آباده.مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 1390 دوره 7 شماره 1 : 44-50

 

 • دکترمرضیه علی خاصی-دکترحکیمه سیادت-دکترعباس منزوی...تاثیر پرسلن پوشاندده و استفاده از لاینر بر استحکام باند ریز کششی سرامیک زیرکونیایی cercon.مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد . سال  90 دوره 35 شماره 4 :289-296

 

مقالات خارجی

 • Mirzaii-Dizgah I, Agha-hosseini F . Stimulated and unstimulated saliva progesterone in menopausal women with oral dryness feeling.  clinical oral investigations 2011,15(6):859-62

 

 • Agha-hosseini F, Mirzaii-Dizgah I, Mirjalili N. Relationship of stimulated whole saliva cortisol level with the severity of a feeling of dry mouth in menopausal women.Gerodontology 2012; 29(1):43-7

 

 • kermanshah h,borougeni at,bitaraf t.comparison of the microshear bond strength of feldespathic porcelain to enamel with three luting resins.J Prosthodont Res. 2011 Apr;55(2):110-6.

 

 

 • Farzaneh Agha-Hosseini, Iraj Mirzaii-Dizgah. Serum 17β-estradiol and oral dryness feeling in menopause.Health 2011 ;5(3):258-262

 

 •  Shokouhinejad N, Sabeti ‚ Gorjestani H. Penetration of Epiphany‚ Epiphany Self – Etch ‚ and AH Plus into Dentinal Tubules: A Scanning Electron Microscopy Study. Journal of  Endodontics.2011 Sep;37(9):1316-9

 

 • Mansourian A , Momen – Heravi F, Saheb – Jamee M. Comparison of Treatment Efficacy of Daily Use of Aloe Vera Mouthwash With Triamcinolone Acetonide 0.1/0 on Oral Lichen Planus : A Randomized Double – Blinded Clinical Trial . Am J Med Sci. 2011; 342(6):447-51

  

 •  Kadkhoda S . Nedjat S . shirazi M.Comparison of oral –health-related quality of life during treatment with headgear and functional appliances . In Paediatr Dent. 2011 21(5):369-73.

  

 •  Hashemi HM , Beshkar M .The prevalence of maxillofacial fractures due to domestic – a retrospective study in a hospital in Tehran, Iran. Dent Traumatol. 2011 27(5):385-8           

 

 • Agha – Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I , Mirjalili N .Relationship of unstimulated saliva cortisol level with severity of oral dryness feeling in menopausal women.Aust Dent J. 2011Jun:56(2)171-4 .

   

 • Movassaghian S , Barzegar-Jalali  M, Alaeddini M. Development of amitriptyline buccoadhesive tablets for management of pain in dental procedures.;July 2011,Vol.37, No.7 : 849- 854

 

 • Moslemi  N, Mousavi Jazi  M, Morovati SP... Acellular dermal matrix allograft versus subepithelial connective tissue graft in treatment of gingival recessions: a 5-year randomized clinical study.Journal of Clinical Periodontology 2011 Dec;38(12):1122-9

 

 •  Ninette Hacopian, Tahereh Hosseinzadeh Nik, Mohammad Hossein Ghahremani. Effects of Continuous and Interrupted Forces on Gene Transcription in Periodontal Ligament Cells in Vitro. Acta Medica Iranica, Vol. 49, No. 10 (2011):643-649

 

 • Hosseinzadeh Nik T, Janbaz Aciyabar P.The Relationship Between Cervical Column Curvature and Sagittal Position of the Jaws: Using a New Method for Evaluating Curvature.Iranian j radiol 2011;8(3):161-66

 

 • Agha-Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I, Mirjalili N. Serum and Stimulated Saliva 25-hydroxy Vitamin D in Menopausal Women with Xerostomia.materia socio medica 2011 ;23(1):4-6

 

 • Jamali R,Jamali A,Moslemi N….Evaluation of health related quality of life in irritable bowel syndrome patients.Health qual life outcomes.2012 jan 29;10(1):12

 

 

 • Akhoundi MS, Chalipa J,Hashemi R…..A Comparison between Craniofacial Templates of Iranian and Western Populations.Acta medica iranica  2012;50(2):127-132

  

 • Agha-hosseini F, Mirzaii-dizgah I,Abdollahi M….Efficacy of IMOD in the treatment of oral lichen planus.open journal of stomatology 2011;1(2):13-17

 

 • Hosseinzadeh T, Meybodi SA.A modified uprighting spring for use in edgewise system.int j orthod Milwaukee 2011;22(4):57-8

 

 

 • Seraj B, ShahrabiM, MotahariP….  Kharazifard MJ . Microleakage of Stainless Steel Crowns Placed on Intact and Extensively Destroyed Primary First Molars: An In Vitro Study. Pediatric Dentistry 2011 Nov-Dec;33(7):525-8.

 

 

 

 

 

  

 

 •  Danesh F, Vahid A, Jahanbani J, …. Effect of white mineral trioxide aggregate compared with biomimetic carbonated apatite on dentine bridge formation and inflammatory response in a dental pulp model. Int Endod J. 2012 Jan;45(1):26-34

 

 

 

 

 

 •  Tabatabaei mh,arami s....Evaluation of Bis-GMA/TEGDMA monomers leaching from a hybrid dental composite resin.minerva stomatol 2011 Apr;60(4):159-65.  

  

 • SH. Najafi ،  Z. Tohidastakrad ،  J. Momenbeitollahi.The Long-Term Effects of Chemo Radiotherapy on Oral Health and Dental Development in Childhood Cancer: A Case Report. J Dent (Tehran). 2011 winter;8(1):39-43

 

 •  N. Jalayer Naderi ،  M. Niakan ،  M. J. Kharazi Fard ،  S. Zardi. Antibacterial Activity of Iranian Green and Black Tea on Streptococcus Mutans : An In Vitro Stud. J Dent (Tehran). 2011 Spring;8(2):55-9

 

 • AR. Rokn ،  AAR. Rasouli Ghahroudi ،  A. Mesgarzadeh…. Evaluation of Stability Changes in Tapered and Parallel Wall Implants: A Human Clinical Trial. . J Dent (Tehran). 2011 winter;8(4):186-200

 

 • MS. Ahmad Akhoundi ،  M. Rahmati Kamel ،  SH. Mahmood Hashemi …tensile bond strength of metal bracket bonding to glazed ceramic surfaces with different surface conditionings. Dent (Tehran). 2011 winter;8(4):201-208

 

 

 

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2086