سال 89

 

 

 

 

 

 

 • دکتر مژگان علاءالدینی-دکتر دینا موسوی-دکتر نصرت اله عشقیار-دکتر شهرو اعتماد مقدم.بررسی میزان ائوزینوفیل در کارسینوم سلول سنگفرشی و رابطه آن با درجه بافت‌شناختی و متاستاز لنفاوی.مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1389-دوره 22 شماره2: 93-99

 

 • دکترمژگان پاک نژاد-دکترافشین خورسند....دکترمحمدجواد خرازی فرد.تجویز سیستمیک آزیترومایسین متعاقب درمانهای غیرجراحی در درمان بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن.مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1389-دوره 22 شماره2: 100-107

 

 • دکتر حمید کرمانشاه-دکتر معصومه طباطبایی......بررسی منومرهای آزاد شده از دو نوع ماده دنتین باندینگ سخت شده با دستگاههای QTH و LED.مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1389-دوره 22 شماره2:  120-126

 

 • دکتر فرزانه آقاحسینی-دکتر ایرج میرزایی-دکتر نرگس میر جلیلی.سطح کورتیزول سرمی در زنان یائسه مبتلا به احساس خشکی دهان. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1389-دوره 22 شماره3: 150-145

 

 • دکتر مریم خلیلی-دکتر پوریا مطهری-دکتر مریم افشاریان زاده.بررسی ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین‌های P53 و ki-67 در نمونه‌هایی از کیست‌های ادنتوژنیک التهابی و تکاملی. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1389-دوره 22 شماره3: 189-182

 

 • دکتر منصوره میرزایی-دکتر محمد عطایی-دکتر اسماعیل یاسینی.....بررسی اثر اضافه کردن غلظتهای متفاوت از حلال اتانول به عامل باند بدون حلال روی استحکام باند ریزبرشی به عاج. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1389-دوره 22 شماره3: 195-190

 

 • دکتر محمدرضا خامی ، دکتر سارا قديمی .... بررسی نگرش دانشجويان دانشکده‌های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به رفتارهای بهداشت دهان. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1389-دوره 22 شماره4: 223-232

 

 

 • A Pakdaman ،  G Meighani.Diagnosis and Management of Supernumerary (Mesiodens): A Review of the Literature. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2010;7(1):41-49

 

 • MS. Ahmad Akhoundi ،  M. Rahmati Kamel ،  T. Hooshmand....Assessment of Bond Strength between Metal Brackets and Non-Glazed Ceramic in Different Surface Treatment Methods. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2010;7(2):64-70

 

 • M. Javaheri ،  S. Maleki-Kambakhsh ،  Sh. Etemad-Moghadam. Efficacy of Two Caries Detector Dyes in the Diagnosis of Dental Caries. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2010;7(2):71-76

 

 • S. Zarrati ،  F. Mahboub.Marginal Adaptation of Indirect Composite, Glass-Ceramic Inlays and Direct Composite: An In Vitro Evaluation. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2010;7(2):77-83

 

 • M. Mirzaei ،  M. Ghavam ،  T. Rostamzadeh.Reinforcement of Unsupported Enamel by Restorative Materials and Dentin Bonding Agents: An In Vitro Study. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2010;7(2):84-88

 

 • AAR. Rasouli Ghahroudi ،  AR Talaeepour ،  A. Mesgarzadeh ،  AR. Rokn ،  A. Khorsand ….Radiographic Vertical Bone Loss Evaluation around Dental Implants Following One Year of Functional Loading .Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2010;7(2):89-97

 

 • H. Kermanshah ،  Sh. Ghabraei ،  T. Bitaraf.Effect of salivary contamination during different bonding stages on shear dentin bond strength of one-step self-etch and total etch adhesive. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2010;7(3):132-138

 

 • L. Sadighpour ،  S. Rezaei ،  F. Geramipanah ،  M. Mohammadi ،  Choubchian. Comparison of Two Techniques for Evaluation of Coronal Leakage Along of a Glass Fiber Post. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2010;7(3):124-131

 

 • A.    Sodagar ،  R. Rafatjoo ،  D. Gholami Borujeni ،  H. Noroozi ،  A. Sarkhosh. Software Design for Smile Analysis. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2010;7(4):170-178

 

 •  A Sodagar ،  R. Rafatjoo ،  D. Gholami Borujeni ،  H. Noroozi ،  A. Sarkhosh. Software Design for Smile Analysis. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2010;7(4):170-178

 

 • دکتر جواد چلیپا- دکتر سید محمدهاشم حسینی- دکتر محمد کاظم حسینیان سراجه لو-دکتر اعظم خورشیدیان. میزان شیوع missing دندان مولر سوم در cl I و cl II اسکلتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سالهای 1380 تا 1385. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389 دوره 23 شماره 1: 42-38

 

 • دکتر سکینه نیکزاد-دکتر عباس آذری.مقدمه ای بر فناوری قرار دادن ایمپلنت به کمک کامپیوتر Computer guided implantology   مروری بر مقالا، تاریخچه و مفاهیم اولیه. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389 دوره 23 شماره 1: 49-60

 

 • دکتر سید محمدهاشم حسینی-دکتر عباس کمالی-دکتر مجید محموزاده دربندی.بررسی تاثیر درمان با low level laser بر روی درد حین حرکت ارتودنتیک دندانی در انسان. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389 دوره 23 شماره 1: 21-26

 

 •  دکتر مهرداد پنج نوش-دکتر مریم میرزایی.توموگرافی خطی با فیلم و  photostimulable phosphor plate در طرح درمان ایمپلنت در مندیبل.مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389 دوره 23 شماره 2: 128-133

 

 • دکتر روشنک بقایی نائینی- دکتر سعید نوکار...تعیین توزیع تنش و کرنش استخوان اطذاف ایمپلنت در طرح  All on4 به روش آنالیز اجزای محدود.مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389 دوره 23 شماره 2: 104-112

 

 • دکتر سیامک یعقوبی-دکتر وحید اسماعیلی.ارزیابی ارگونومیکی وضعیت های کاری دانشجویان و تاثیر آموزش اصول ارگونومیک بر آن.مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389 دوره 23 شماره 2: 121-127

 

 • دکتر مژگان پاکنژاد - دکتر امیررضا رکن- دکترعلی اکبر صبور یراقی.بررسی اثر هیستولوژیک و هیستومورفومتریک تأثیرلاکتوفرین و bone Porous bovine Bio-oss)) mineral بر ترمیم حفرات ایجاد شده در کالواریوم خرگوش. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389 دوره 23 شماره 3: 190-183 

 

 • دکتر یدالله سلیمان شایسته – دکتر افشین خرسند- دکتر سمانه مهویدی‌زاده. بررسی کلینیکی و رادیو گرافی کاربرد بتا – تری کلسیم فسفات خالص و Autogenous Bone Graft در ترمیم ضایعات استخوانی دو به سه دیواره پریودنتال. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389 دوره 23 شماره 3: 174-167

 

 

 • Razmi H, Parvizi Sh, Khorshidian A. Comparison of AH26 physicochemical properties with two AH26/antibiotic combinations.IEJ 2010 ;5(1):6-10

 

 • Ashofteh Yazdi K, Razmi H, Ghabraei  Sh…..The effect of two post-space  preparation techniques on the seal of Resilon and gutta-percha obturation materials.Iranian journal of endodontics  2010; 5(2):64-8

 

 • Aminsobhani M, Ghorbanzadeh A, Bolhari  B….Coronal  microleakage in root canals obturated with lateral compaction , warm vertical compaction and GuttaFlow system. Iranian journal of endodontics 2010; 5(2):83-6

 

 • Aminsobhani M, Shokouhinejad   N, Ghabraei Sh, ……Retreatment of a 6-canalled mandibular first molar with four mesial canals: A case report. Iranian journal of endodontics 2010; 5(3):138-140

 

 •  Ramzi H, Shokouhinejad N,  Saghir MAi, Samieefard A.Efficacy of three different methods in retreatment of root canals filled with Resilon/Epiphany SE. Iranian journal of endodontics 2010; 5(4):161-6

 

خارجی 

 •          Shabestari GO, Soleimani Shayesteh Y, Alikhasi M,… Implant Placement in Patients with Oral Bisphosphonate Therapy: A Case Series. Clin Implant Denti Relat Res 2010 Sep;12(3):175-80

 

 •          Bayat M, Momeni-heravi F , Khalilzadeh O…Comparison of conchal cartilage graft with nasal septal cartilage graft for reconstruction of orbital floor blowout fractures. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2010; 48 (8): 617-620
 •          Bayat M, Momeni-heravi F ,Marjani M... A comparison of bone reconstruction following application of bone matrix gelatin and autogenous bone grafts to alveolar defects: An animal study. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2010;38(4):288-92

          

 • Shokouhinejad N, Nekoofar MH, Iravani A…Effect of Acidic Environment on the Push-Out Bond Strength of Mineral Trioxide Aggregate. Journal of endodontics 2010 May;36(5):871-4

          

 •          Momen Beitollahi J, Mansourian A, Momen-Heravi F….Assessment of salivary and serum antioxidant status in patient with recurrent aphthous stomatits. Med oral pathol cir buccal 2010;15(4):557-61

 

 • Rashidan N,  Esmaeili V, Alikhasi M, ... Model System for Measuring the Effects of Position and Curvature of Fiber Reinforcement Within a Dental Composite. Journal of Prosthodontics;2010 ;19(4):274-8 

 

 •      Sharifian MR, Shokouhinejad N, Aligholi M,…..Effect of chlorhexidine on coronal microleakage from root canals obturated with resilon/epiphany self-etch.Journal or oral science. 2010; 52(1):83-87

 

 •          Agha-Hosseini F, Jahani MA, Jahani M. In vitro isolation of stem cells derived from human dental pulp.Clin transplant 2010  may 1:24(2):23-8

 

 • shokouhinejad N,Sharifian MR, Aligholo M.The sealing ability of resilon and gutta-percha following different smear layer removal methods : an ex vivo study.oral surg oral med oral pathol oral radiol endod 2010;110(1):45-9

 

 • khedmat S, Hadjati J, Iravani A...Efect of enamel matrix derivative on the viability,cytokine secretion and phagocytic activity of human monocytes.J Endod 2010; 36(6):1000-3

 

 • Sahebjamee M ,Shahabi MS,Beitollahi JM….Oral lesion in kidney transplant patient. Iranian journal of kidney diseases 2010;4(3):232-6

 

 • Etemad-moghadam, Tirgary F, Keshavarz S, Alaeddini M. Head and neck non-hodgkin s lymphoma:a 20-year demographic study of  cases. Int  J oral   maxillofacial surgery.2010 ; 39 (9): 869-872.

 

 • Seraj B, Shahrabi M,….The prevalence of bruxism and correlated factors in children referred to dental schools of Tehran, based on parents report.Iranian journal of pediatrics.2010;20(2):174-180

 

 • Pakfetrat A, Mansourian A, Momen beitollahi J…..Comparison of colchicines versus prednisolone in recurrent apthous stomatitis: A double-blind randomized clinical trial. Clinical and investigative medicine 2010;33(3):189-195

 

 • Alaeddini M, Salehizadeh S ,Baghaii F , Etemad-Moghadam S.A Retrospective Analysis of Peripheral Odontogenic Fibroma in an Iranian Population.Journal of oral and maxillofacial surgery  2010 Sep;68(9):2099-2103

 

 • Khami MR, Murtomaa H, Razeghi S…,Smoking and its determinants among Iranian dental students.Medical principle and practice  2010;19:390-4

 

 • Bagherpoor MR , siadat H , Nokar S . Step-by-step oral rehabilitation of a generalized odontodysplastic patient with implant-supported prostheses: a clinical report . Implant Dent . 2010 Apr; 19(2):122-7

  

 • Kermanshah H, Motevasselian F. Immediate tooth replacement using fiber- reinforced composite and natural tooth pontic. Oper Dent .2010 Mar-Apr;35(2):238-45.

   

 • Saghiri MA, Shokouhinejad N, Lotfi M.....Push-out Bond Strength of Mineral Trioxide Aggregate in the Presence of Alkaline pH. Journal of endodontics 2010, 36(11):1856-9

 

 • Shokouhinejad N,Sharifian MR,Jafari M,Sabeti MA .Push-out bond strength of Resilon/Epiphany self-etch and gutta-percha/AH26 after different irrigation protocols.Oral surg oral med oral pathol oral radiol endod. 2010 ;110:e88-e92 
 • Khedmat S,Seyedabadi M,Ghahremani MH, Ostad SN. Cyclooxygenase 2 plays a role in Emdogain-induced proliferation.J Periodontal Res.2011 Feb;46(1):67-73

 

 • Ghavam M, Amani-tehran M, Saffarpour M.Effect of accelerated aging on the color and opacity of resin cements.Operative dentistry 2010 ;35(6):

 

 • Akhoundi MS,Dehpour AR,Rashidpour M,…..The effect of morphine on orthodontic tooth movement in rats.Australian orthodontic journal 2010;26(2):

 

 

 • Mousavi-Jazi M, Aalroosta H, Abdollahi M.... Effects of Angipars on oxidative inflammatory indices in a murine model of periodontitis.Daru 2010 ;18(4):260-264

 

 •  Nikhoobakht M,Beitollahi j, Nikoobakht N....Evaluation of epstein-barr virus load in saliva before and after renal transplantation.Transplant Proc 2011 Mar; 43(2):540-2.

 

 

 

 

 

 

          

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2306