مقالات چاپ شده سال 86

 •  محمود شماعي-   فريال طالقاني-   آزاده کياني -   محمدجواد خرازى‌فرد .ارزيابى بالينى بازسازى ضايعات درجة II فورکا در مولرهاى فک پايين توسط Bio-Oss با و بدون پلاسماى غنى از پلاکت . مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 1: 12-7

 

 •  فريده دارابي-   على ميرفضائليان-   هاله ناصري. تعيين درصد بقاى اينله بريج‌هاى کامپوزيتى تقويت شده با فيبر تحت دو ميليون سيکل نيرو در شرايط آزمايشگاهى. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 1: 27-21

 

 •    مريم بيدار-   مينا زارعي-   اعظم‌السادات مدني-   محمدجواد خرازى فرد.مقايسه اسمير لاير باقيمانده در ديواره کانال در دو روش اينسترومنتيشن دستى و چرخشى با سرعتهاى متفاوت . مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 1: 49-43

 

 • حبيب حاجى ‌ميرآقا-   فرنوش فلاح‌زاده-   على طيبي.ارزيابى و مقايسه نمايان شدن لبة انسيزال در بيماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى تهران . مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 1: 77-71

 

 • عباس اسماعيلى ساري- قاسم ذوالفقارى- سيدمحمود قاسمپوري-   سيدشجاع‌الدين شائق-   معصومه حسنى طباطبايي-بررسى تأثير سن، جنس، سابقة شغلى، تخصص و تعداد دندانهاى پر شده با آمالگام بر غلظت جيوه ناخن در دندانپزشکان تهران. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 1: 104-97

 

 •  دكتر محمد صادق احمد آخوندي، دكتر اعظم خورشيديان.بررسى تغييرات سفالومتريک (دندانى اسکلتى) در بيماران Cl III در دوره دندانى مختلط متعاقب استفاده از دستگاه Face mask. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 2: 105-98

  

 •   دكتر سعيد نوكار، دكتر اعظم‌السادات مصطفوي.بررسى توزيع تنشهاى عاج ريشه ناشى از جنسهاى مختلف پست به روش آناليز اجزاى محدود در دندان سانترال بالا. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 3: 31-24

 

 •  دكتر يوشياهو رفوآ، مهناز ارشد.دندانهاى اضافى دوطرفه در فک بالا و پايين: گزارش مورد. .مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 3: 40-38

 

 •  دكتر اكبر فاضل، دكتر شيما آاعلايي، دكتر منصور ريسمانچيان.تأثير ماکروديزاين ايمپلنت‌هاى فورى بارگذارى شونده NISASTAN و XIVE بر توزيع تنش در استخوان اطراف به روش تحليل اجزاى محدود. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 3: 65-60

 

 •   دكتر سيدجلال پورهاشمي، دكتر محمدجواد خرازي‌فرد، دكتر رز افضلي‌فر.ارزيابى تنوع طرحهاى درمانى دندانپزشکان عمومى در مورد پوسيدگيهاى سطوح اکلوزال. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 3: 79-73

 

 •   دكتر سید جواد قاضی میر سعید.تعيين مجلات هسته دندانپزشکى با استفاده از ميزان توليد و استناد به آنها در مدلاين و نمايه‌نامه استنادى علوم. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 3: 104-95

 

 • دکتر احمد سوداگر- دکتر محمدحسين قهرماني - دکتر پوريا مطهري‌- دکتر سمير زاهد پاشابررسى. اثر ويتامين A بر حرکت ارتودنتيک دندان در موش صحرايى نر. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 4 : 17-8

 

 • دکتر بهمن سراج. دکتر مهدى شهرابى‌ - دکتر مريم بيژني - على اصغر حائرى مهريزي .بررسى آگاهى دندانپزشکان عمومى شهر تهران نسبت به درمان صدمات ناشى از ضربه به دندانها در کودکان (1382) . مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 4 : 22-18

 

 • دکتر محمدصادق احمد آخوندی. دکتر محمدجواد خرازى‌فرد - دکتر شقايق رحمتيان. مقايسه Malpractice ارتودنسى دندانپزشکان عمومى و متخصص در پرونده‌هاى سازمان نظام پزشکى در سالهاى 72-1384  . مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 4 54-50

 

 • دکتر محمد رضا فلاحی، دکتر سيد مسعود بيان زاده‌ - دکتر لينا ملکوميان. بررسى خواص فيزيکى سمان موقت ايرانى P-Cem و سمان موقت خارجى Temp Bond در مقايسه با استاندارد ISO 3107 .مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 4 : 59-55

 

 • دکتر حمید کرمانشاه. دکتر حميد قنبرى پور بررسى آزمايشگاهى اثر هيپوکلريت سديم و نوع باندينگ بر استحکام باند برشى کامپوزيت به عاج دندان گاو . مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 4 : 69-60

 

 • دکتر سید جلال پورهاشمی. دکتر نسرين آخوندي - دکتر حسن احساني. وضعيت ارائه خدمات پيشگيرى از پوسيدگى توسط دندانپزشکان عمومى شهر تهران در سال 1385 . مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1386-دوره 19 شماره 4 : 96-91

 

 • مريم قوام –حميد كرمانشاه – محمد عطائي.پليمريزاسيون سيمان‌هاي رزيني دوال‌كيور كاربردي جهت چسباندن پست‌هاي فايبري هم‌رنگ دندان. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 1: 26-19

  

 • مريم خليلي –محمد اسلامي –پوپك معصومي.بررسي ايمونوهيستوشيميايي نشانشگرهاي p1 و cyclin D1 در آملوبلاستوماي فكين. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 1: 40-33

 

 • دكتر معصومه حسني طباطبايي – دكتر فريده گلبابائي – دكتر بتول شريعتي.بررسي تراكم بخار جيوه موجود در فضاي كار دندانپزشكان شهر تهران. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 1: 52-46

 

 •  دكتر سعيد بيات موحد – دكتر يدالله سليماني شايسته – دكتر هومن مهريزي .بررسي تأثير انجام حركات چي‌كونگ بر ميزان ترشح و PH بزاق و DIgA. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 1: 77-71

  

 • دكتر علي كوثري – دكتر شبنم آزاده‌‌دل – دكتر نسرين آخوندي.مقايسه ميزان موفقيت پالپوتومي با MTA (ساخت ايران) و فرموكرزول در دندانهاي مولر شيري كودكان 3-6 ساله مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران در سال تحصيلي 83-1382. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 1: 83-78

 

 • دکتر کرمانشاه –دکتر فرزین ابراهیمی.اثر زیرکونیا بر استحکام خمشی سرامیک IPS Empress 2. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 2: 107-100

 

 •  دکتر حسنی طباطبایی –دکتر میرزایی.تأثیر نوع دستگاه تابشی و روش تابش نور بر درجه تبدیل دو نوع کامپوزیت نوری. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 2: 118-113

  

 • دکتر شریفیان – دکتر افضلی‌‌فر.بررسی سمیت سلولی Root MTA; Pro Root MTA و سیمان پرتلند بر روی فیبروبلاست های l929 موش. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 2: 137-131

 

 •  دکتر میرزایی دکتر مرادب مجد.بررسی کارائی دستگاه‌های لایت کیور در مطب‌های دندانپزشکی خصوصی شهر تهران در سال 1384. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 2: 143-138

 

 •  دکتر سراج – دکتر مطهری.گزارش یک مورد ادنتوم کامپاند در ناحیه کانتین شیری فک پایین یک کودک 5 ساله. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 2: 171-1680

 

 • دكتر عزت‌الله جلاليان – دكتر سپيده بانوا – دكتر سارا عرفاني.بررسي مقاومت به شكست اينله بريج‌هاي Fiber-Reinforced Composite قدامي بالا و خلفي پايين در شرايط In vitro. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 3:  185-178

  

 • دكتر داريوش گودرزي‌پور – دكتر احمدرضا طلايي‌پور – دكتر عباس نجفي مطلق. بررسي تطابق موارد تجويز كليشه‌هاي پانوراميك تهيه شده در بخش راديولوژي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با دستورالعمل‌هاي پيشنهادي FDA در سال تحصيلي 1384-1385 .مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 3:  226-220

  

 • دكتر محمد ضرابيان – دكتر سيدناصر استاد – دكتر منصوره عباسي – دكتر مهران محسني.بررسي آزمايشگاهي جهش‌زايي و سميت سلولي چهار سيلر مختلف كانال ريشه. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 3:  211-205

  

 • دكتر سيدجواد قاضي‌ميرسعيد .بررسي تأثير عوامل بيروني بر نگرش كتابداران و اطلاع‌رسانان پزشكي كشور نسبت به جايگاه خود در آينده حرفه. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 3:  258-250

 

 •  دكتر صديقه خدمت – دكتر مصطفي رضايي‌فر.بررسي مقايسه‌اي توانايي سه سيلر مختلف در ايجاد مهروموم كانال ريشه. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 3:  192-186

 

 •  دكتر اسماعيل ياسيني – دكتر صنم الماسي.بررسي استحكام باند برشي كامپوزيت به فلزات غيرقيمتي با آماده‌سازي‌هاي سطحي مخلتف. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 3:  200-193

 

 • دكتر احمدرضا طلايي‌پور – دكتر مهرداد پنج‌نوش – دكتر رزا زرگرپور.بررسي دقت توموگرافي خطي در تعيين محل حفره بيني و سينوس ماگزيلاري. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 3:  204-201

 

 •  دكتر حسن درريز – دكتر رز افضلي‌فر – مهندس بهروز افضلي‌فر.مدلسازي رياضي پلن‌‌هاي سطح لبيال دندان سانترال ماگزيلا. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره 3:  249-245

 

 

 • دکتر سیادت – دکتر میرفضائلیان – دکتر علی‌خاصی – دکتر محمدعلیزاده.بررسي میزان gap و overhang در ناحیه finish line کوپینگ‌های تهیه شده با سه روش ریختگی با دو نوع آلیاژ در ایمپلنت‌های ITI. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره4: 85-276

 

 

 • دکتر حسین‌زاده‌نیک – دکتر حبیبی – دکتر گلستان – دکترباریکانی.بررسی تغییرات مورفولوژیک سمفیز متعاقب درمان با chin cup در بیماران CL III اسکلتی. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره4: 99-294

  

 • دکتر آرامی – دکتر توسطی‌خیری – دکتر حسنی‌طباطبایی – دکتر  یاسینی – دکتر  پهلوان – دکتر  قوام....بررسی اثر ضدعفونی‌کنندگی رقت 2:100 از محلول هیپوکلریت سدیم 5% و استفاده از روکش یک بار مصرف بر آلودگی تجهیزات و سطوح کار دندانپزشکی با ویروس هپاتیت B. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره4: 31-324

 

 

 • دکتر محمودهاشمی – دکتر شکری.بررسی و مقایسه تغییرات قطعه پروگزیمال (قطعه کندیلی) در جراحی set-back فک پایین در دو تکنیک ساژیتال اسپلیت دو طرفه و ورتیکوساژیتال داخل دهانی. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره4: 17-313

  

 • دکتر سلیمانی شایسته – دکتر خورسند – دکتر حبیبی.بررسی مقایسه‌ای امکان بازسازی پاپیلای بین دندانی توسط پیوند بافت همبند با و بدون استفاده از Emdogain. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 20 شماره4: 23-313

 

 

 • AR. Rokn, H. Noorani, R. Afzalifar. Evaluation of the Survival Rate and Bone Loss of Implants with Various Lengths. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2006;3(4):153-158

 

 • F. Haghighati , M. Mousavi , N. Moslemi. Comparative Clinical Evaluation of Subepithelial Connective Tissue Graft and Acellular Dermal Matrix Allograft for the Treatment of Gingival Recession. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2006;3(4):153-158

 

 • F. Arbabzadeh Zavareh, M. Bouzari, H. Nasr, MJ. Kharazifard. Distribution of White Spots after Debanding in Orthodontic Patients. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2006;3(4):173-177

 

 • F. Haghighati, AA. Khoshkhoonejad, AE. Ziaee. Clinical Comparison of Subepithelial Connective Tissue Grafts and Coronally Advanced Flaps with Emdogain in the Treatment of Gingival Recessions. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(1):1-8

 

 • T. Hosseinzadeh-Nik, AM. Farrokhzadeh, B. Golestan. Horizontal Dental Changes during First Stage of Treatment Using the MBT Technique. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(1):9-14

 

 •  A. Geramy, Gh. Ommati-Shabestary, L. Eghlima. Influence of the Angle of Cervical Convergence on Stresses to the PDL of Abutments: A 3D Analysis Using Finite Element Method. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(1):15-20

 

 •  F. Haghighati, G. Saaveh. Essentials in Periodontal Regeneration. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(2):78-88

 

 • H. Siadat, A. Shahrokhi Rad, A. Mirfazaelian. A Simple Method for Making Diagnostic Casts for Dental Implants Using Acrylic Abutments. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(2):89-91

 

 •   M Paknejad, A Khorsand , S Yaghobee , M Nasiri.The Effect of Piascledine in the Treatment of ChronicPeriodontitis.M. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(3):135-138

 

 •  T. Hosseinzadeh Nik , Sh. Nourozi , MJ. Kharazi Fard, H. Noroozi.The Relationship between Patient, Parent and Orthodontic Treatment Need and Demand in 17-Year-Old Students.residing in Abade/Iran. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(3):107-114

 

 •  Jafarzadeh Kashi , M. Erfan , DC. Watts Effect of Water on HEMA Conversion by FT-IR Spectroscopy.TS. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(3):123-129

 

 •  A. Geramy.Apical Third Morphology and Intrusive Force Application:A 3D Finite Element Analysis. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(3):130-134

 

 •  Borhan Mojabi , M. Esfahani , H. Jahani Hashemi.Evaluation of Unstimulated Salivary Flow Rate and Oral Symptoms in Menopausal Women.K. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(3):103-106

 

 • Siadat H, Alikhasi M, Mirfazaelian A. Rehabilitation of a patient with amelogenesis imperfecta using all-ceramic crowns: a clinical report. J Prosthet Dent. 2007 Aug;98(2):85-8

 

 • Alikhasi M, Monzavi A, Geramipanah F, Siadat H .Rotational path removable partial denture:A literature review. The journal of Indian prosthodontic Society.2007 7(3):124-127

 

 • Jannesar S,Siadat H, Alikhasi M .A dual impression technique for implant overdentures. J Prosthodont. 2007 Jul-Aug;16(4):327-9. Epub 2007 Apr 23.

 

 • Rad AS, Siadat H, Monzavi A. Full mouth rehabilitation of a hypohidrotic ectodermal dysplasia patient with dental implants: a clinical report. J Prosthodont. 2007 May-Jun;16(3):209-13.

  

 • Mohandesan H, Ravanmehr H, Valaei N. A radiographic analysis of external apical root resorption of maxillary incisors during active orthodontic treatment. Eur J Orthod. 2007 Apr;29(2):134-9. Epub 2007 Jan 17

 

 • Gorouhi F, Solhpour A, Beitollahi JM, Afshar S. Randomized trial of pimecrolimus cream versus triamcinolone acetonide paste in the treatment of oral lichen planus. J Am Acad Dermatol. 2007 Nov;57(5):806-13. Epub 2007 Jul 20

 

 • Habibi M, Nik TH, Hooshmand T.Comparison of debonding characteristics of metal and ceramic orthodontic brackets to enamel: an in-vitro study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2007 Nov;132(5):675-9.

 

 • Mona Nasser. Cochrane Column: best evidence from the Cochrane library .Arch Iranian Med 2007; 10(2): 285-286

 

 • M Sahebjamee, M Eslami, I Jahanzad. Presence of Epstein- Barr Virus in Oral Lichen Planus and Normal Oral Mucosa. Iranian Journal of Public Health, 2007;36(2):92-98.

 

 • Geramy A, Ejlali M. The curvature of the retentive arm in a circumferential clasp and its effect on the retention:3D analysis usind finite element method. The journal of Indian prosthodontic Society.2007 7(3):118-122

  

 • M Alaedini, S Etemad-Moghadam & F Baghaii .Comparative expression of calretinin in selected odontogenic tumours: a possible relationship to histognesis. Histopathology 2008, 52, 299-304

 

 • Alaeddini M, Khalili M, Tirgary F, Etemad-Moghadam S .Argyrophilic proteins of nucleolar organizer regions (AgNORs) in salivary gland mucoepidermoid carcinoma and its relation to histological grade.Oral Surg Oral Med Oral pathol Oral Radiol Endod  2008 105(6):758-62 

 

 • R. Aminian, S.H. Naderi S. Shahabi and A. Ghasemi .In vitro Evaluation of Tooth brushing Abrasion by 4 Standard Toothbrushes.Research Journal of Biological Sciences 2008 3(6): 660-664,

 

 •  Predicting the Size of Unerupted Canines and Premolars of the Maxillary and Mandibular Quadrants in an Iranian Population. Hosseinzadeh nik T, Shalchi M, Mohandes F, Kharazi fard MJ. Journal of clinical pediatric dentistry.2007:32(1):43-7

 

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2201